Het bestuur van de vereniging Scouting Sint Joris Breda, bestaat uit vier bestuursleden.

Voorzitter: Renee Bisschop

Secretaris: Monica van der Lans 

Penningmeester: Inge Goijaarts

Ledenadministratie: Angela Koot

Algemeen bestuurslid: Peter Bezemer

 

 

Het groepsbestuur bestaat tenminste uit:

•  De groepsvoorzitter*

•  De groepssecretaris

•  De groepspenningmeester

•  De groepsbegeleider*

 

Binnen ST Joris is ook de functie van ledenadministrateur /media coördinator  en praktijkbegeleider hierin opgenomen.

Op dit moment heeft Scouting Sint Joris geen groepsbegeleider, de taken van een groepsbegeleider worden uitgevoerd door alle bestuursleden.

De groepsbegeleider begeleidt de leidinggevenden in hun functioneren in de ruimste zin van het woord. In het bijzonder draagt zij/hij zorg voor: préselectie; opvang en begeleiding van nieuwe leidinggevenden; begeleiding van de teams; het stimuleren van deskundigheids- bevordering

 

Groepsbestuur:

 Het groepsbestuur bestuurt de vereniging  en draagt zorg voor de taken zoals omschreven in het huishoudelijk reglement van SN.

•  Het voorbereiden en uitvoeren van het groepsbeleid

•  Het voorbereiden en bijeenroepen van de groepsraad

•  Het voorbereiden van een meerjarenplan; een jaarplan en een jaarlijkse begroting

•  Het uitbrengen van een jaarverslag over de gang van zaken

•  Het voorbereiden van een financieel jaarverslag

•  Het verschaffen van alle informatie die de groepsraad nodig heeft om het beleid vast

    te stellen en te controleren

•  De representatie van de vereniging

•  Het stimuleren tot deelname aan groeps, regio en landelijke activiteiten

•  De groepsadministratie

•  Het bekendmaken aan kaderleden/ouders van naam en adres van de vertrouwenspersoon

•  Het verkrijgen en beheren van materieel bezittingen

•  Het beheren van geldmiddelen door de penningmeester

 

Taken groepsbestuur:

 Het groepsbestuur wordt door de groepsraad benoemd uit de leden (of hun wettelijk vertegenwoordigers) van de vereniging. De bestuursleden  worden in hun functie benoemd.

Leden van het groepsbestuur worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Herbenoeming is mogelijk. Elke jaar treden een tot twee leden van het groepsbestuur af volgens een door het groepsbestuur opgemaakt rooster van aftreden. Bij tussentijds aftreden wordt door een tussentijdse benoeming in vervanging voorzien waarbij het rooster van aftreden van toepassing blijft.

 

Meer informatie over de invulling van de functie, vindt u in het huishoudelijk reglement. Onder het kopje beleid.